Algemene voorwaarden

Op zoek naar het beste bedrijf voor ramen tinten in Limburg?
Tint4All adviseert u graag op een eerlijke manier.

► Algemene Voorwaarden ◄

Algemene voorwaarden TINT 4 ALL

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – De prijs Artikel 7 – Ontbinding
Artikel 8 – Garantie en aansprakelijkheid
Artikel 9 – Uitvoering
Artikel 10 – Betaling
Artikel 11 – Klachten
Artikel 12 – Geschillen
Artikel 13 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 14 – Wijzigingen
Artikel 15 – Inwerkingtreding

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een (mondelinge) overeenkomst (al of niet op afstand) aangaat met de ondernemer.
 2. Afnemers en/of opdrachtgevers: natuurlijke en/of rechtspersonen handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf die producten en/of diensten (al of niet op afstand) afnemen van de ondernemer.
 3. Product of dienst: door de ondernemer vanuit zijn bedrijf te leveren product en/of dienst.
 4. Aanbod: mondeling of schriftelijk door de ondernemer gedane aanbod voor levering van diensten en/of producten.
 5. Ondernemer: Tint 4 All zijnde de natuurlijke persoon die producten en/of diensten (al of niet op) afstand aan consumenten, afnemers of opdrachtgevers aanbiedt.
 6. Overeenkomst: Een mondelinge of schriftelijke meerzijdige rechtshandeling waarbij de ondernemer met de consument, afnemer of opdrachtgever een verbintenis aangaat.
 7. Dag/dagen: kalenderdagen.
 8. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Tint4All
Kloosterstraat 63
6004 KM Weert

KvK – nummer: : 82903050 Btw-identificatienummer : NL003750427B96

Telefoonnummer: 06-12026708

Bezoekadres (enkel op afspraak):
Hulzenweg 11
Hal 5 6031 SP Nederweert

Openingstijden (enkel op afspraak): Ma – Do: 09.00 – 18:00 Vrijdag : 09.00 – 21.00 Zaterdag: 09:00 – 17:00

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de ondernemer in die hoedanigheid te leveren producten, diensten, aanbiedingen, offertes en daaruit voortvloeiende (mondelinge)overeenkomsten tot verkoop, levering en aanbrengen van onder de ondernemer gebruikte handelsnaam op de markt gebrachte producten en/of diensten en gelden voor opdrachtgevers – zijnde consumenten dan wel afnemers en/of opdrachtgevers – die rechtstreeks dan wel via vertegenwoordiging een overeenkomst wensen af te sluiten dan wel sluiten.
 2. Algemene voorwaarden en\of leveringsvoorwaarden die afnemers en/of opdrachtgevers hanteren worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten tenzij de ondernemer zich aanvullend en uitsluitend schriftelijk met de toepasselijkheid van die algemene voorwaarden akkoord heeft verklaard.
 3. Bepalingen uit de onderhavige algemene voorwaarden zijn niet van toepassing indien mocht blijken dat deze in strijd zijn of komen met enige wettelijke bepaling van huidig of toekomstig dwingend recht. Mocht één van deze algemene voorwaarden op deze grond onder omstandigheden nietig zijn dan wel vernietigd worden, dan geldt de voor de ondernemer meest gunstigste regeling en blijven alle overige bepalingen onverkort van kracht.
 4. Op van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken en/of bedingen kan slechts een beroep worden gedaan indien dit schriftelijk door de ondernemer aan consument, afnemer of opdrachtgever is overeengekomen of is bevestigd.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk mondeling of schriftelijk bij of in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd (mondeling of schriftelijk) het aanbod in te trekken, te wijzigen en/of aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een mondelinge of schriftelijke omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een zo correct mogelijke weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer hieraan niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties van gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding, afzeggen van de levering of dienst dan wel ontbinding van de aangegane mondelinge of schriftelijke overeenkomst.
 5. Afbeeldingen van of bij producten zijn een zo waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument, afnemer of opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft tenminste:
  1. de prijs van het product(of producten) en/of dienst(en) exclusief btw;
  2. de eventuele kosten van verzending;
  3. de wijze van betaling, betalingstermijn, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  4. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van mondelinge of schriftelijke aanvaarding door de consument, afnemer of opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij (eventueel nader) gestelde voorwaarden.
 2. Overeenkomsten, tot stand gekomen door bemiddeling van tussenpersonen in welke hoedanigheid dan ook, zijn eerst bindend na schriftelijke bevestiging door de ondernemer. Dit is tevens van toepassing indien dit bij de totstandkoming van een eerdere overeenkomst is nagelaten.
 3. De ondernemer kan zich – binnen de wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument, afnemer of opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst al of niet op afstand. Indien de ondernemer op grond van een oriëntatie of onderzoek gegronde redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is de ondernemer gerechtigd het product en of de te leveren dienst hiervan te weigeren of aan de uitvoering bijzondere (betalings)voorwaarden te verbinden.
 4. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten of de uit te voeren diensten.
 5. Door het aangaan van een overeenkomst voor het leveren van een product of het verrichten van een dienst verklaart de consument, afnemer of opdrachtgever uitdrukkelijk dat het voertuig dan wel object afgeleverd is in de staat waarin het voertuig en/of object aangeleverd is.

Artikel 6 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in de belastingtarieven.
 2. De in het aanbod (op de website) van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw tenzij anders dan wel uitdrukkelijk mondeling en/of schriftelijk is overeengekomen.
 3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van type, druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij type, druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren

Artikel 7 – Ontbinding

 1. Een afnemer en/of opdrachtgever heeft het recht om binnen 5 dagen af te zien van een door de ondernemer gedane overeenkomst zonder dat hieraan kosten zijn verbonden.
 2. Ingeval de afnemer en/of opdrachtgever gebruik maakt van het recht genoemd onder 1. blijven wel de kosten voor de door de ondernemer aangeschafte materialen voor de uitvoering van de overeenkomst wel verschuldigd.
 3. Na de termijn genoemd onder 1. kan de overeenkomst niet meer ontbonden worden en is de afnemer en/of opdrachtgever gehouden om de in de overeenkomst verschuldigde betaling – met inachtneming van het gestelde in artikel 10 – aan de ondernemer te voldoen, ook al wordt afgezien van levering van de producten en/of diensten

Artikel 8- Garantie en aansprakelijkheid

 1. De geleverde producten en/of diensten dienen direct na ontvangst door de consument, afnemer of opdrachtgever te worden gecontroleerd. Eventuele gebreken dienen uiterlijk binnen 5 dagen na levering van het product/dienst hiervan schriftelijk en gemotiveerd aan de ondernemer gemeld te worden.
 2. Als duidelijk is aangetoond dat de geleverde producten en/of diensten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dan kan de ondernemer de geleverde producten en/of diensten kosteloos vervangen.
 3. De ondernemer geeft (tenzij anders schriftelijk is overeengekomen):
  1. 5 jaar garantie op de folie die gebruikt wordt voor het tinten van ramen van voertuigen;
  2. 1 jaar op het tinten van lampen van voertuigen;
  3. 1 jaar garantie op vlakglas folie en de montage hiervan;
   De garantie genoemd onder a. tot en met c. is van toepassing en beperkt tot extreme verkleuring van de folie, het mat slaan en het loslaten van de folie. Het herstel van de vorengenoemde gebreken is enkel en alleen van toepassing indien de juiste reiniging middelen gebruikt zijn.
 4.  Verder is er garantie van toepassing van 1 jaar op belettering van voertuigen en 1 jaar op het wrappen en chrome deleten van voertuigen. De garantie is beperkt tot het kosteloos vervangen van de belettering dan wel de wrap ingeval eenduidig en objectief aantoonbaar is dat deze het directe gevolg zijn van ondeskundig handelen van de ondernemer en mits het juiste onderhoud is toegepast dan wel de juiste reinigingsmiddelen zijn gebruikt.
 5. Chiptuning geschied geheel op eigen risico van consument, afnemer of opdrachtgever en er is geen garantie in welke vorm dan ook van toepassing op chiptuning van voertuigen, noch kan de ondernemer op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van (gevolg)schade door chiptuning.
 6. De genoemde garantie onder 3. a. tot en met c. en 4. geldt niet in het geval er sprake is van normale slijtage of als deze ontstaan is door ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, verontreiniging dan wel zelf is gerepareerd en/of bewerkt is of dit door derden heeft laten repareren en/of bewerken.
 7. De ondernemer is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding in welke vorm dan ook aan de consument, afnemer of opdrachtgever.
 8. De ondernemer is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, diefstal en/of directe dan wel indirecte schade en winst- of omzetderving als gevolg van de geleverde diensten en/of producten, ook niet indien (aanvullend) bepaalde levering -, deugdelijkheid c.q. kwaliteit – en/of garantie bepalingen worden gesteld door (overkoepelende) branche en/of belangen organisaties.
 9. De ondernemer is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, afnemer of opdrachtgever noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 10. Als er eenduidig en objectief aantoonbaar sprake is van nalatigheid of grove onachtzaamheid van de ondernemer waardoor er schade is ontstaan dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde van het product of dienst waardoor de schade veroorzaakt zou zijn.

Artikel 9 – Uitvoering

 1. De ondernemer zal de nodige en naar zijn oordeel vereiste zorgvuldigheid in acht nemen bij het leveren van producten en/of diensten.
 2. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument, afnemer of opdrachtgever geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument, afnemer of opdrachtgever geen recht op schadevergoeding in welke vorm dan ook
 3. De ondernemer kan op geen enkele wijze (financieel of anderszins) aansprakelijk gesteld worden voor schadeclaims waarvan de consument, afnemer of opdrachtgever claimt dat die het gevolg zijn anders dan van het leveren van een product of het uitvoeren van een opdracht en/of dienst.

Artikel 10 – Betaling

 1. Door de consument, afnemer of opdrachtgever dienen – tenzij anders mondeling of schriftelijk is overeengekomen – de voor de producten en/of diensten verschuldigde bedragen direct bij aflevering afgerekend te worden door middel van een pin- of contant betaling. De ondernemer verstrekt voor deze betaling een betaalbewijs i.c. factuur.
 2. Ingeval met een afnemer of opdrachtgever schriftelijk of mondeling is overeengekomen dat er achteraf (per bank) betaald kan worden dient het verschuldigde bedrag binnen 10 dagen op de door de ondernemer op de factuur aangegeven bankrekening te worden gestort.
 3. In geval van niet betaling of te late betaling door de consument, afnemer of opdrachtgever heeft de ondernemer het recht om de gemaakte kosten voor het alsnog innen hiervan in rekening te brengen inclusief de wettelijk verschuldigde rente vermeerderd met een percentage van 4% over het geheel te innen bedrag en inclusief de eventueel verschuldigde kosten voor het inschakelen van een incassobureau.

Artikel 11 – Klachten

 1. Bij de ondernemer kan enkel en alleen schriftelijk een klacht ingediend worden indien er objectief vastgesteld is dat een product en/of dienst niet voldoet aan de uitvoering van een aanbod en/of overeenkomst.
 2. Klachten over de uitvoering van een product en/of dienst dienen binnen 5 dagen na de levering van het product en/of de dienst volledig en duidelijk omschreven en van foto’s van het gebrek/de gebreken te worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst bij de ondernemer beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer concreet en zo dan al mogelijk inhoudelijk op de klacht gereageerd zal gaan worden.
 4. Indien een klacht door de ondernemer gegrond wordt bevonden dan zal de ondernemer de naar consument, afnemer of opdrachtgever de geleverde producten en/of diensten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 12 – Geschillen
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument, afnemer of opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consumenten, afnemer of opdrachtgever woonachtig is in het buitenland.

Artikel 13 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen/voorwaarden zijn enkel en alleen van toepassing indien deze schriftelijk zijn vastgelegd.

Artikel 14 Wijzigingen
De ondernemer is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde versie treedt in werking per de bij het wijziging aangegeven datum.

Artikel 15 Inwerkingtreding
Deze algemene voorwaarden (versie 2022-001) zijn van kracht met ingang 27 mei 2021.
Op aanvraag is een exemplaar verkrijgbaar bij de ondernemer en/of zal deze kosteloos (per mail) worden toegezonden.

 

Klanten reviews

“Na verschillende aanbieders gesproken te hebben kreeg ik bij Joost direct een goed en vertrouwd gevoel. Zijn persoonlijke aanpak drive voor perfectie hebben gezorgd voor een “onzichtbare” raamfolie die super strak op mijn Audi A3 zit.”  

Suzanne Zegers

“Na mijn 1e auto (vw polo 6N2) volledig hier uitbesteed te hebben en een zeer fijne ervaring er aan overgehouden te hebben, de opvolger hier uiteraard ook weer volledig gedaan.. zeker vakkundige vakman! Ik kan dit bedrijf aan iedereen aanraden! Zeer up 2 date m.b.t. techniek van installatie en de nieuwste folies! En de “after care” is er ook super! Kwaliteit/prijs 10 van 10!”

Natascha van Hinsberg