Privacy

 

PRIVACY

TINT4ALL voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens). Dit is de privacyverklaring van ons bedrijf. In deze verklaring leggen wij uiteen hoe wij omgaan met de (persoons)gegevens die wij in contact met jou verkrijgen.

Persoonsgegevens die wij verzamelen

Wij doen ons uiterste best om jouw gegevens te beschermen maar wij hebben een aantal (persoons)gegevens nodig om onze dienstverlening en levering van producten goed te laten verlopen en te waarborgen.

De persoonsgegevens (moeten) worden geregistreerd omdat je gebruik maakt van onze diensten.

Geregistreerd wordt de door jou opgegeven naam, het (factuur)adres, factuurnummer, (indien van toepassing) e-mailadres en/of telefoonnummer en verder (bij PIN betaling of overschrijving) bank- en/of giro rekeningnummer, kenteken van de auto en/of merk van de auto, de datum waarop je van onze diensten gebruik hebt gemaakt en welke dienst(en) en/of producten je afgenomen hebt. Dit is bedrijfsadministratief dan wel belastingtechnisch of wettelijk verplicht. Als je contact opneemt via Whatsapp of social media wordt ook je klantvraag geregistreerd.
Verder gebruiken wij – geanonimiseerd en na (mondelinge) instemming hiertoe – foto’s van je auto die door ons getint is en/of andere dienstverlening waarvan je bij ons bedrijf gebruik hebt gemaakt.

Verder verwerken wij – zoveel mogelijk geanonimiseerd – deze gegevens (voor zover relevant of noodzakelijk dan wel aangewezen) voor de volgende doeleinden:

 • Het leveren van diensten en/of producten en het reclame maken op onze website;
 • om de gewenste reparaties/vervangingen uit te voeren;
 • om te communiceren over afspraken en eventuele vragen te beantwoorden;
  om te registreren wat wij hebben uitgevoerd en welke communicatie hierover is gevoerd;
 • om de aanspraak op garantie na te komen;
 • om na te bellen als wij een offerte naar hebben verstuurd maar deze niet is geaccordeerd;
 • om betalingen te doen en ontvangen;
  om een(digitale) herinneringen te kunnen sturen rondom de (voorgenomen) afspraak van uitvoering;
 • het factureren van onze verleende diensten en/of producten;
  (indien van toepassing) afhandeling van bestelling en en/of het informeren over het verloop daarvan;
 • Het treffen van maatregelen om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren;
 • het verstrekken van (gevraagde of ongevraagde) informatie en/of aanbiedingen en offertes.

Als er vragen zijn, of wilt als u wilt weten welke gegevens van u bij ons geregistreerd zijn, neem dan contact op met TINT 4 ALL. Op onze site – en onderaan deze privacy verklaring – staat aangegeven hoe je ons met ons in contact kunt komen.

Beveiliging

Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem. Het begrip SSL (afkorting van ‘Secure Socket Layer’) houdt een techniek in die wordt gebruikt voor het versleutelen en authenticeren van het dataverkeer op internet. Bij websites wordt daarmee de overdracht tussen browser en webserver beveiligd.

Gegevens van websitebezoek

Wij ontvangen gegevens die wij krijgen op basis van jouw bezoek aan onze website. Voorbeelden hiervan zijn cookies. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen aan bv. veelgestelde klantvragen en/of voor onze branche relevante markt – of productontwikkelingen .

Op de site gebruiken wij Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren en om verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Aan Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Bewaartermijn gegevens, mogelijkheid tot inzage en aanpassing hiervan

Na onze dienstverlening en/of levering van producten, moeten wij sommige gegevens op basis van (wettelijke of anderszins geldende) bewaartermijnen een bepaalde tijd bewaren. Wij verwijderen uiteraard gegevens die (hiervoor) niet meer nodig (meer) zijn. Na afloop van deze (wettelijke of anderszins geldende) bewaartermijnen verwijderen wij al de door ons over jou geregistreerde gegevens.

Je hebt het recht om inzage van de gegevens die wij van jou hebben geregistreerd ook nadat onze dienstverlening en/of levering van producten is beëindigd en voor zover die valt binnen de (wettelijke of anderszins) geldende bewaartermijn.

Verder kun je bij ons vragen welke (persoons)gegevens wij van je hebben geregistreerd en vragen om deze te mogen inzien, te corrigeren of te verwijderen of een bepaald gebruik van (een gedeelte van) deze gegevens uit te sluiten, met uitzondering van die gegevens die wij op basis van (wettelijke of anderszins van toepassing zijnde regelgeving) verplicht zijn te bewaren. Wij zullen zo snel mogelijk – maar binnen vier weken – op jouw verzoek reageren.

Om bij correctie en/of (gedeeltelijke) verwijdering van je gegevens misbruik te voorkomen wordt je gevraagd om je – bij een verzoek hiertoe – te identificeren met een officieel identificatiebewijs (ID of paspoort). Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het betreffende cookie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

 

Gegevens delen/verstrekken aan derden

TINT 4 ALL verstrekt, verkoopt of verhuurt de geregistreerde (persoons)gegevens en de gegevens van geleverde diensten en/of producten niet aan derden.

Uitzondering op het wel verstrekken aan derden van (de noodzakelijke) persoonsgegevens is ingeval dit vereist is (of mocht zijn) voor de uitvoering van de aangegane (dienst) verleningsovereenkomst en/of levering van producten dan wel om te voldoen aan een door derden opgelegde (wettelijke) verplichting dienaangaande.

Voor betalingen hebben wij een dienstverleningsovereenkomst met de RABO – bank voor het doen en ontvangen van betalingen.

Betalings – en persoonsgegevens worden – enkel en alleen op basis van de aan je verstrekte factuur voor de aan jou geleverde diensten en/of producten – verstrekt aan het door ons gecontracteerde administratiekantoor voor het doen van de (jaarlijkse) belastingaangifte.

Als een factuur voor de geleverde diensten en/of producten onbetaald blijft, worden de noodzakelijke persoonsgegevens voor inning hiervan gedeeld met een invorderaar om de openstaande vordering te incasseren.

 

Klacht indienen

Als je vind dat wij niet op de juiste wijze omgaan met je (persoons)gegevens dan kun je een klacht indienen bij ons of de toezichthouder AVG (de Autoriteit Persoonsgegevens).

Toekomstige wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op onze website en verwerkt in deze privacy verklaring.

Contact gegevens:

Tint4All
Hulsenweg 11 (Hal 5)
Nederweert
tel: 0612026708
Website: www.tint4all.nl